Artikkelen gjennomgår de to høyesterettsavgjørelsene av 21. desember 2000 om arbeidstakeres rett til å velge å bli hos sin opprinnelige arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse, og drøfter konsekvensene av de vage retningslinjene avgjørelsene angir. I tillegg drøftes spørsmålet om arbeidstakeres rett til å reservere seg mot å bli med til den overtakende arbeidsgiver. Spørsmålet kan synes ulikt løst etter norske regler og internasjonale regler som Norge er forpliktet etter. Forfatterne påpeker spesielt hvilken betydning det har for partene i en over­ dragelsessituasjon å få klarhet i om valgrett vil bli utøvet eller ikke. Videre på­ peker forfatterne at en forpliktelse for arbeidstaker til å varsle om han øns­ ker å utøve sin valgrett, må knyttes opp mot arbeidsgivers forpliktelse til å gi tilstrekkelig informasjon om hva overdragelsen innebærer.