Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 257-258)
av Hans-Petter Jahre
(side 259-266)
av Trond Stang & Kari Bergeius Andersen
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår de to høyesterettsavgjørelsene av 21. desember 2000 om arbeidstakeres rett til å velge å bli hos sin opprinnelige arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse, og drøfter konsekvensene av de vage retningslinjene avgjørelsene angir. I tillegg drøftes spørsmålet om arbeidstakeres rett til å reservere seg mot å bli med til den overtakende arbeidsgiver. Spørsmålet kan synes ulikt løst etter norske regler og internasjonale regler som Norge er forpliktet etter. Forfatterne påpeker spesielt hvilken betydning det har for partene i en over­ dragelsessituasjon å få klarhet i om valgrett vil bli utøvet eller ikke. Videre på­ peker forfatterne at en forpliktelse for arbeidstaker til å varsle om han øns­ ker å utøve sin valgrett, må knyttes opp mot arbeidsgivers forpliktelse til å gi tilstrekkelig informasjon om hva overdragelsen innebærer.

(side 267-278)
av Marianne Nordli Hansen
Sammendrag

Juridiske kandidater med juridisk eller annen privilegert sosial bakgrunn oppnår et høyere karakternivå på det juridiske studium enn kandidater fra andre sosiale miljøer. Derfor kan man forvente å finne inntektsforskjeller mellom jurister med ulik sosial bakgrunn. Men er det slik at kandidater med juridisk bakgrunn oppnår høyere inntekter enn kandidater med samme karakternivå? Denne artikkelen bekrefter at det er en sammenheng mellom sosial bakgrunn og inntektsnivå blant jurister uteksaminert mellom 1981 og 1996, og det diskuteres hvorfor ulikheter i inntekt oppstår.

(side 279-295)
av Jone Engh
Sammendrag

Etter finansieringsvirksomhetsloven kan ingen som hovedregel eie mer enn ti prosent i en finansinstitusjon, og ingen kan som hovedregel stemme for mer enn ti prosent i en slik institusjon. I artikkelen gis det en nærmere redegjørelse for historikk og legislative hensyn knyttet til reglene om eier­ og stemmerettsbegrensninger. Det påvises at lovens bestemmelser om eier­ og stemmerettsbegrensninger i finansinstitusjoner ble noe strengere med finansieringsvirksomhetsloven av 1988. Etter forvaltningens praksis anses ikke eiere av konvertible obligasjoner som eiere av aksjer i en finansinstitusjon. Imidlertid vil det å eie aksjeopsjoner i en del tilfeller regnes som å eie aksjer. Det er ikke nødvendig med aksjemajoritet eller stemmeflertall for konsolidering på grunnlag av "be­ stemmende innflytelse". Aksjonærsammensetning, fremmøteprosent og reell innflytelse vil kunne være nok. Forvaltningens praksis viser at reglenes formål og faren for omgåelser tillegges betydelig vekt ved tolkning og anvendelse av reglene.

(side 296-308)
av Atle Torvund
Sammendrag

Artikkelen belyser de nye privatrettslige reglene om rådigheten over grunnvannsressurser, først og fremst den nye vannressurslovens hovedregel i § 44 første ledd første punktum om at grunnvannet heretter "tilhører eieren av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller under". Artikkelen tar særlig opp hvilken betydning den nye regelen får for forholdet mellom den enkelte eier og andre tiltakshavere som vil utnytte eller påvirke grunnvannet. Fremstillingen tar sikte på å gi grunnlag for å vurdere hvordan de nye reglene fremmer lovendringenes angitte hovedformål. Artikkelen bygger på et foredrag holdt på vassdragsjuridisk seminar arrangert av Olje- og energidepartementet og Vassdragsjuridisk Forum på Island i august 2000.

(side 309-318)
av Pål Jensen
Sammendrag

Avhendingsloven § 4-10 første ledd gir selgeren, på visse vilkår, en rett til selv å utbedre mangler. I fremstillingen nedenfor behandles dels hvilket reklamasjonsansvar kjøperen har, og dels rettsvirkningen av at selger ikke retter. Forfatteren er uenig i en oppfatning som har vært gjeldende om at det ikke er tilstrekkelig at kjøperen har reklamert, og at reparasjonsomkostningene ikke kan kreves erstattet om selgeren ikke fikk utbedre.

Bokanmeldelse
(side 319-320)
av Anders Bratholm
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon