I denne artikkelen drøftes hvorvidt det er rettslig grunnlag for å inngå rettsforlik under en forberedende skiftesamling, dvs før offentlig skifte er åpnet. Etter artikkelforfatterens mening er det ikke rettslig adgang til dette. Standpunktet bygger på at rettsforlik er et alternativ til domstolenes judisielle realitetsavgjørelser, og at adgangen til å inngå rettsforlik derfor som utgangspunkt er sammenfallende med rettens formelle og materielle domskompetanse. Skifterettens særlige tvisteløsningskompetanse er knyttet til gjennomføringen av det offentlige skiftet. På den forberedende skiftesamlingen, før offentlig skifte er åpnet, kan derfor skifteretten ikke treffe judisielle avgjørelser. Det finnes heller ingen særlige hjemler som gir adgang til inngåelse av rettsforlik på den forberedende skiftesamlingen.