Den nye finansavtaleloven innebærer at man får en lenge etterlengtet lovregulering av bankavtaler og et utvidet forbrukervern for bankkunder. Selv om loven langt på vei er utformet med sikte på forbrukervern, gjelder den også i forhold til næringskunder så langt loven ikke er fraveket gjennom avtale. Loven inneholder en rekke pengekravsrettslige regler som direkte eller indirekte vil få betydning også utover lovens primære virkeområde. Det gis omfattende regler om kausjon overfor finansinstitusjoner og generelle regler om betalingstidspunkt og avbrudd av betalingsfrister. Videre innføres det en generell rett for forbrukere til å gjøre opp sine pengeforpliktelser med kontant betaling.