Artikkelen er svar på kritikken i Lov og Rett 1999 side 599-608 som advokat Frydenberg retter mot «statlige regelmakere og regeltolkere» for å ha komplisert håndhevelsen av forvaltningsloven i kommunal sektor. Artikkelforfatteren går tilbake til tiden før vedtakelsen av forvaltningsloven, og påviser at kriteriet «rettigheter eller plikter» i fvl § 2 bokstava, a bestandig har omfattet så vel rettskravbaserte som skjønnsbaserte ytelser og tjenester. Det er ikke «departementene, Sivilombudsmannen og lærebokforfattere» som har utvannet kriteriet «rettigheter» i fvl § 2 bokstav det er advokat Frydenberg som innskrenker området for rettssikkerhetsgarantiene i strid med det som lovgiverne har sagt og forutsatt i mer enn tretti år. Følgene for rettssikkerheten i offentlig sektor blir alvorlige hvis misforståelsen får bre seg om at parter må ha «rettskrav» på et gode for at avgjørelsen skal bli et enkeltvedtak. Heller ikke kriteriet «under utøving av offentlig myndighet» innebærer at skjønnsbestemte ytelser og tjenester i det store og hele faller utenfor forvaltningslovens begrep enkeltvedtak.