Tidens gang kan føre til at servitutter blir mindre tjenlige for rettshaveren og i noen tilfeller svært tyngende for den tjenende eiendom. Servituttloven åpner for endring og i noen tilfeller for avløsning av servitutter. Endringene i rettsforholdet skal skje ved skjønn. Dette kan i praksis være av tre typer: lensmannsskjønn, rettslig skjønn eller skjønn holdt av jordskifteretten. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over skjønnsordningen og de skjønnstemaene som er mest aktuelle.