Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 259-270)
av Kåre Lilleholt
Sammendrag

Ei ny lov om husleigeavtalar tok til å gjelde frå årsskiftet. Lova kjem i staden for husleigelova frå 1939. Delar av den særlege leigereguleringa for bustader etter lova frå 1967 vart oppheva straks, og den strenge reguleringa for førkrigseigedommar i Oslo og Trondheim skal avviklast over ein tiårsperiode. Artikkelen gjev eit oversyn over den nye lova og nokre justeringar som vart gjorde i desember 1999 og mars 2000.

(side 271-308)
av Peter Dyrberg, Anne-Lise H Rolland og cand & Jan Magne Langseth
Sammendrag

EØS-samarbeidet står i en særklasse blant de internasjonale samarbeider Norge deltar i. Dels fordi samarbeidet er så omfattende, dels fordi samarbeidet har en mer bindende karakter enn et alminnelig internasjonalt samarbeide. Den mer bindende karakter viser seg på forskjellig vis. Det er bl.a. opprettet uavhengige organer, EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Disse skal påse at avtalepartene overholder sine forpliktelser etter avtalen. I EØS-loven er det bestemt at norske regler som gjennomfører EØS-regler, skal ha forrang fremfor andre lovbestemmelser.2 Videre vil Norge kunne bli idømt erstatningsansvar overfor private for manglende gjennomføring av sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Avtalepartene skal videre bestrebe seg for å nå og opprettholde en ensartet fortolkning av EØS-regler som er identiske med tilsvarende EU-regler. På denne bakgrunn er det viktig å kjenne til rettspraksis fra EFTA-domstolen og EF-domstolen. Artikkelen omhandler de to domstolenes rettspraksis i 1999.

(side 315-317)
av Kjell V Andorsen
(side 318-320)
av Bernhard Halvorsen jr
Sammendrag

Artikkelen omhandler forslag til endring av panteloven §3-4 om pant i driftstilbehør – samt endring av konkurslovens § 17 om omfang og avhendelse av pantsatt tingsinnbegrep, hvor pantsetter er under gjeldsforhandling.

Forfatteren er født i 1976 og studerer jus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Han har praktisert hos bl.a. Riksadvokaten, ØKOKRIM samt flere advokatfirmaer. Han har også forelest innenfor privatrett.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon