Forfatteren diskuterer i hvilken utstrekning Regjeringen og Stortinget bør ta det overordnede ansvar for kvalitet, sikkerhet og miljøfar statlige virksomheter. Bevisstheten om betydningen av ledelsens opptreden for å sikre at det settes mål for virksomheten og for at virksomheten når disse er de siste år blitt stadig større. Kravene til ledelsesansvar er blitt utviklet og tydeliggjort gjennom bl.a. aksjelovgivningen, krav til internkontroll og internasjonale standarder om kvalitets- og miljøledelse. På bakgrunn av en presentasjon av disse reglene drøftes hensyn for og imot at det overordnede ansvaret for statlige virksomheter plasseres på Regjeringen, og på Stortinget i den utstrekning Stortinget går inn og utøver mer detaljert styring.