Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 321-322)
av Gunnar Nerdrum
Ett privatrettslig Europa?
Integrasjonisme og partikularisme i en pågående debatt
(side 323-342)
av Dag Michalsen
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i Europaparlamentets beslutninger av 1989 og 1994 som oppfordrer medlemslandene til å igangsette et arbeid for en langt sterkere harmonisering av de nasjonale privatrettsordningene. Særlig viser Parlamentet til hensynet til det indre markedet. Parlamentets beslutninger må ses i sammenheng med en omfattende debatt som har pågått mellom integrasjonister og partikularister de siste ti årene om den såkalte «europeiske privatrett». Forfatteren drøfter så to spørsmål: I hvilken grad kan vi i dag tale om et eksisterende sjikt av europeisk privatrett, dels i fellesskapsretten selv, dels i nasjonale rettsordninger? Og hvilke former bør denne europeiske privatretten i såfall ha? Forfatteren omtaler også de mange historiske og ideologiske komponenter som er innbakt i debatten.

(side 343-349)
av Paul Larsson
Sammendrag

I Lov og Rett 1997 s. 214–219 presenterer Rune B. Hansen resultatene av en undersøkelse om tilbakefall hos samfunnstjenestedømte fra Nord-Jarlsberg politidistrikt. Forfatteren mener det er prisverdig at noen tar initiativ til slike undersøkelser som det hittil har vært svært få av i Norge, men at Hansen trekker for vidtgående og generelle slutninger, ut fra et begrenset materiale om hvilke endringer samfunnstjenestereaksjonen bør gjennomgå for at den skal bli en «vesentlig mer virkningsfull straffeart». I denne kommentaren går forfatteren med utgangspunkt i Hansens artikkel nærmere inn på problemene med å måle residiv ved samfunnstjeneste og hva tilbakefallstallene egentlig sier oss.

(side 350-356)
av Ingvald Falch
Sammendrag

Høyesterett fremmet i Rt. 1998 s. 623 en sak i et såkalt offentligrettslig trepartsforhold hvor den tredjemann som var tilgodesett i forvaltningsvedtaket, var holdt utenfor søksmålet. Forfatteren ser i denne artikkelen nærmere på hvilke virkninger avgjørelsen får, særlig hva den betyr for partenes valgmuligheter, domstolens behandling av sakene og forvaltningens oppfølgning av en negativ dom. Forfatteren er kritisk til det standpunkt Høyesterett har tatt. Blant annet gis forvaltningen myndighet og plikt til å overprøve domstolens avgjørelser, hvilket ikke harmonerer godt med tradisjonell forfatningslære. En ugyldighetsdom får begrensete virkninger i slike tilfelle, noe saksøkere bør vurdere betydningen av før søksmål anlegges. Ofte vil forvaltningen også være berettiget til å trekke slutninger av det valg saksøkere gjør på dette punkt.

(side 357-362)
av Finn Arnesen
(side 363-367)
av Mosken Bergh
Sammendrag

Artikkelen er en oppfølging av en tidligere artikkel i Lov og Rett om forholdet mellom særfradrag for store sykdomsutgifter etter skatteloven og hjelpestønad etter folketrygdloven. Den tidligere artikkelen omtalte to nye uttalelser fra Skattedirektoratet som forfatteren mente bl.a. var i strid med langvarig ligningspraksis. Nå har Finansdepartementet gjort helomvending og avgitt en uttalelse i samsvar med synspunktene i artikkelen i Lov og Rett.

(side 368-376)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

I denne artikkelen blir Trude Hauglis bok Samvær i barnevernsaker, Universitetetsforlaget, Oslo 1998 presentert og vurdert. Dette er hennes doktoravhandling som ble forsvart for den juridiske doktorgraden ved Universitetet i Tromsø 6. juni 1998. Asbjørn Kjønstad var førsteopponent under disputasen, og denne anmeldelsen bygger i stor grad på hans opposisjon.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon