Hvert år blir 6 400–6 600 bilførere dømt for kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Den offentlige statistikk skiller ikke mellom antall domfelte for påvirkning av kun alkohol og antall domfelte for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol En undersøkelse av trafikksaker registrert ved Statens rettstoksikologiske institutt i 1992, viste at ca. 700–750 bilførere ble dømt dette året for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Denne gruppe ble inndelt i to saks- kategorier:

(1) Rettsbehandlet etter sakkyndig uttalelse, og (2) rettsbehandlet etter kun primærfortolkning på grunnlag av analyseresultater og klinisk undersøkelse. Resultatene viste at det ble avgitt fellende dom for 84,5 % av utvalget med sakkyndig uttalelse og konklusjonen fra den sakkyndige uttalelsen var avgjørende for utfallet av dommen. For 70 % av sakene behandlet etter kun primærfortolkning, ble det avgitt fellende dom.

På grunnlag av statistikken f or 1995, kunne det anslås at ca. 5 100 bilførere ble domfelt dette året for påvirkning av kun alkohol og ca. 1 300 for påvirkning av andre rusmidler. Disse tall viser at det har vært betydelig økning av antall domfelte for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol i perioden 1992–1995, som er større enn økningen i antall bilførere som ble stanset av politiet på grunn av mistanke om kjøring under påvirkning av slike stoffer.

Anders Mørland, cand. jur. 1997 fra Universitetet i Oslo. Han arbeider for tiden som jurist i NetCom.