Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-23)
av Jan Fougner & Sverre Sandvik
Sammendrag

Artikkelen inneholder en gjennomgang av inhabilitetsregler, med særlig fokus på reglenes anvendelse i forhold til kommunestyremedlemmer. Artikkelens første del beskriver de generelle inhabilitetsreglene i norsk rett. Deretter foretas det en særlig drøftelse av problemstillinger som oppstår i forhold til kommunestyremedlemmer. Blant spørsmålene som drøftes her er om det gjelder noen generell forskjell i fortolkningen av den alminnelige inhabilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 andre ledd avhengig av om den anvendes i forhold til kommunestyremedlemmer eller til andre grupper, om hvilken betydning det kan tillegges at kommunestyret har vurdert inhabilitetsspørsmålet før et vedtak er fattet, om inhabilitetsreglene kommer til anvendelse i politiske partiers gruppemøter, virkningen av at et medlem av kommunestyret var inhabilt da et vedtak ble fattet, og muligheten for reparasjon av ugyldighet ved fornyet behandling.

(side 24-35)
av Ragnar Hauge
Sammendrag

Inngåelsen av EØS-avtalen – som trådte i kraft 1. januar 1994 – har ført til gjennomgripende endringer i norsk alkoholpolitikk. I artikkelen gjøres det rede for de endringer som har skjedd og endringer som trolig vil skje, og hvordan disse kan tilbakeføres til EØS-avtalen. Avslutningsvis behandles endringene i alkoholpolitikken i våre nordiske naboland som følge av tilslutningen til EU, og de konsekvensene dette vil ha for Norge. Man kan forvente en sterk prisnedgang – eller en sterk økning i den lovlige og ulovlige grensehandelen med alkohol.

(side 36-46)
av Trygve Tønnessen
Sammendrag

Forfatteren foretar en gjennomgang av reglene om private beslagsforbud i dekningsloven kapittel 3. Reglene viser seg å være lite brukt og forfatteren peker på mulige årsaker til dette. Han mener imidlertid at dersom givere og arvelatere får bistand til konkret tilpasset utforming av beslagsforbudene, vil de kunne fylle en praktisk viktig funksjon i langt større grad enn tilfellet er i dag.

(side 47-60)
av Aslak Syse
Sammendrag

I artikkelen gjennomgås en nylig avsagt høyesterettsdom om erstatningsutmaling ved forsørgertap der flere prinsipielle utmålingsspørsmål var omtvistet. Det gis først en presentasjon av dommen og de premisser den er hygget på, hvoretter forfatteren stiller enkelte rettspolitiske spørsmål til prinsippene som ble valgt for den konkrete erstatningsutmålingen. Høyesteretts praksis, i denne og tidligere dommer, åpner for stadig økte erstatningsbeløp i enkeltsaker, nå sist ved forsørgertap. Dette får konsekvenser også for andre kompensasjonsordninger som bygger på alminnelige erstatningsrettslige utmålingsprinsipper.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon