Forfatteren drøfter skifte- og selskapsrettslige problemer som reiser seg ved overtakelse av deltakeransvaret til en avdød deltaker i et ansvarlig selskap. Det kan dreie seg om ansvar overfor selskapskreditorene (som følge av det solidariske deltakeransvaret), selskapet (som følge av f.eks. en uoppgjort innskuddsplikt) eller medeierne (eks. regresskrav hvis disse har innfridd selskapsforpliktelser). Slik gjeldsovertakelse kan ha et skifterettslig grunnlag, jf. sl. § 78 om at loddeiernes overtakelse av avdødes forpliktelser er et vilkår for privat skifte. Gjeldsovertakelsen kan dernest ha et selskapsrettslig grunnlag, f.eks. hvis en loddeier eller en annen har rett til å tre inn i avdødes deltakerposisjon og gjør dette, se f.eks. sel. §2-4 første ledd om at inntredende deltaker blir ansvarlig for både eldre og fremtidige selskapsforpliktelser. Forfatteren reiser også enkelte obligasjonsrettslige spørsmål som følge av gjeldsovertakelsen, særlig motregnings- og regressproblemer.