I NOU 1980: 49 «Revisjon av gjerde- og beitelovgjevinga» ble det foreslått å lovfeste en regel om streifbeiterett, tilsynelatende som en allemannsrett. Forslaget medførte ikke lovvedtak, men utredningen dannet likevel grunnlag for at streifbeiterett er blitt anført i en rekke saker om beiteforhold. Høyesterett har hatt problemstillingen forelagt i 1991 og 1995, uten at det er kommet noen uttrykkelig avklaring.

I artikkelen drøftes NOU 1980: 49, etterfølgende offentlige arbeider, rettspraksis og reelle hensyn. Forfatteren konkluderer med at det ikke kan påvises noen egen regel om streifbeiterett. Man må likevel skille mellom beiterett som henholdsvis allemannsrett og særrett. Forfatteren gir avslutningsvis en oversikt over denne sondringens materielle betydning.