Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 321-322)
av Kirsti Strøm Bull
Rettssikkerhet i praksis
En empirisk undersøkelse
(side 323-363)
av Anders Bratholm & Ulf Stridbeck
Sammendrag

Dr. Martin Luther King, Jr., 19631

Artikkelen handler om en intervjuundersøkelse blant norske advokater som ofte har forsvarsoppdrag. Et hovedformål med undersøkelsen var å få brakt på det rene hvordan disse utfra egne erfaringer vurderer risikoen for uriktige domfellelsen Dessuten ble det stilt andre strajfeprosessrettslige spørsmål, så som om behovet for lydbåndopptak av hovedforhandlingen, endring av reglene for gjenopptagelse av straffesaker m.v.

Når det gjelder riktigheten av straffedommer, ble det stilt spørsmål både om saker hvor forsvarerne var sikre på at en uskyldig ble straffedømt og saker hvor de mente at bevisene i saken ikke var sterke nok til domfellelse.

Selv om man ikke kan vente at forsvarerne alltid bedømmer utfallet av en sak riktig, gir likevel undersøkelsen grunnlag for å hevde at det avsies uriktige straffedommer i større utstrekning enn det vanligvis antas.

Det fremsettes i artikkelen en rekke reformforslag med formål å styrke rettssikkerheten i straffesaker.

Rettsmegling – mediation
Alternative konfliktløsningsmetoder – særlig om megling
(side 364-373)
av Anne Austbø
Sammendrag

Megling er en gammel måte å løse konflikter på, som i den senere tid i mange deler av verden har fått en ny oppblomstring. Forfatteren tar særlig for seg utbredelsen av megling i USA med bakgrunn i et studieopphold i Washington DC.

Artikkelen reiser spørsmål om vi har noe å lære når det gjelder megling og rede gjør kort for forsøksordningen med rettsmegling i Norge. Videre reises spørsmål om forliksrådenes meglingsrolle og behovet for en enklere småkravsprosess.

(side 374-381)
av Odd O Aalen
Sammendrag

I enkelte straffesaker spiller statistiske funn en sentral rolle som bevismateriale. Disse funn kan peke mot noe kriminelt, men de kan også være resultat av tilfeldige sammentreff eller av spesifikke, ikke-kriminelle årsaker. Statistiske metoder kan brukes til å analysere forskjellige mulige årsaker og vurdere hvor sannsynlige de er, men metodene kan sjelden gi sikre og entydige svar på hva som har skjedd. Likevel kan statistiske mønstre være viktige og informative i tillegg til annet bevismateriale. Statistiske beregninger spiller i økende grad en rolle i rettssaker, og bruk av statistikk i rettslig sammenheng, «Forensic Statistics», er en egen internasjonal disiplin. Det er viktig at fagstatistisk kompetanse trekkes inn på et tidlig tidspunkt i saker der det er aktuelt.

(side 382-384)
av Odd Galtung Eskeland
Sammendrag

Artikkelen viderefører og utdyper diskusjonen om tilfeldighetsprinsippet og saksfordelingen i domstolene, som forfatteren tok opp i Lov og Rett 1993 s. 620.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon