Artikkelen tar opp den prosessuelle stilling når partene i en barnevernsak blir enige om at fylkesnemndas vedtak bør endres. Slike saker er ikke undergitt partenes frie rådighet, og partenes felles påstand kan derfor ikke legges uprøvet til grunn. Praksis med hensyn til hvordan denne prøvelsen finner sted, har vært varierende. Artikkelforfatteren argumenterer for at det ikke er nødvendig å avholde hovedforhandling, forutsatt at retten har tilstrekkelig grunnlag i det skriftlige materialet til å foreta en realitetsprøvelse.