Forfatteren tar for seg utviklingslinjene og den seneste praksis fra EF- og EFTA-domstolen på området for fri bevegelighet av varer. EF-traktaten art 30 og EØS-avtalen art 11 forbyr kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning. Et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon er ethvert tiltak som direkte eller indirekte, aktuelt eller potensielt kan hindre samhandelen mellom medlemsstatene. Tiltaket må være rettet mot en vare (så som krav til betegnelse, form, størrelse, vekt, sammensetning, presentasjon, merking og pakking) som er lovlig fremstilt og brakt i omsetning i en annen medlemsstat. Dette gjelder uansett om tiltaket får anvendelse uten forskjell på innenlandske og utenlandske produkter og produsenter, medmindre tiltaket kan begrunnes i allmenne hensyn, eller virkningene for samhandelen er usikre og indirekte. Et tiltak som forskjellsbehandler innenlandske og utenlandske produkter eller produsenter må vurderes i forhold til de lovfestede unntakene i EF-traktaten art 36 eller EØS-avtalen art 13.