Artikkelforfatteren redegjør innledningsvis for en del av de hovedhensyn som begrunner at medias ytringsfrihet må undergis begrensninger. Det påpekes dernest at Norge folkerettslig er forpliktet til å opprettholde et æresvem, hvilket underbygges ved å vise til traktatbestemmelser og avgjørelser fra EMK. Forfatteren mener videre å kunne påvise at mediene har lite å hente fra EMD’s rettspraksis utover det ytringsfrihetsvern Høyesterett allerede praktiserer. I en særlig del tar forfatteren sluttelig for seg det domstolskapte krav til «balanse» i mediedekningen og drøfter dette i forhold til de domstolskapte regler om såkalte referatprivilegier. Grunnlaget for artikkelen er et foredrag holdt på Advokatforeningens landsmøte i juni 1997 med tittelen «Hvem dømmer? Pressen, påtalemyndigheten eller domstolene?».