Forfatteren gjør rede for påtalemyndighetens og domstolenes behandling av en narkotikasak som endte med fellende dom i lagmannsretten. Første forsøk på å få saken gjenopptatt ble avslått både av lagmannsretten og Høyesteretts kjæremålsutvalg. Annen gangs begjæring om gjenopptagelse ble også avslått av lagmannsretten, men Kjæremålsutvalget bestemte gjenopptagelse for hovedpunktet i dommen som omfattet størstedelen av straffen. Domfelte ble deretter frifunnet for hovedpunktet, men påtalemyndigheten reiste på ny tiltale på et grunnlag forfatteren mener det bevismessig ikke var dekning for. Domfelte ble frifunnet og er senere tilkjent erstatning.

Det rettes på en rekke punkter kritikk mot påtalemyndighetens behandling av saken fra først til sist, men domstolene går heller ikke fri for kritikk.