Tilsetting på prøve er utbredt i arbeidslivet, både i privat- og offentlig sektor. Bestemmelser om prøvetid finnes både i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, sjømannsloven og fagopplæringsloven. Denne artikkelen tar særlig for seg arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse i prøvetiden.

Hovedvekten av framstillingen legges på det spesielle saklighetskravet som gjelder for oppsigelse av prøvetidsansatte: manglende tilpasning til arbeidet, pålitelighet eller dyktighet. Innholdet i saklighetskravet belyses ved eksempler fra rettspraksis. Rettspraksis og kildematerialet ellers viser at det spesielle saklighetskravet som gjelder for oppsigelse i prøvetiden er temmelig skjønnsmessig, og at det ofte ikke spiller så stor rolle for vurderingen om oppsigelsen gis i eller utenfor prøvetiden. Det skyldes særlig at arbeidsgiveren har plikt til å veilede arbeidstakeren i prøvetiden og gi ham relevant tilbakemelding, at avgjørelsen om oppsigelse må bygge på et forsvarlig grunnlag, og at domstolen i prinsippet har full frihet til å overprøve arbeidsgiverens vurdering av om arbeidstakeren fungerer i stillingen. Likevel mener forfatteren at det er behov for særskilte regler om oppsigelse i prøvetid. Arbeidsmiljølovens regler om dette kunne likevel vært bedre utformet rent teknisk. Om adgangen til å si opp prøvetidsansatte bør være videre enn ellers, kan etter forfatterens mening ikke besvares generelt.

Einar Mo er født 1963, cand jur 1990. Han har tidligere arbeidet i Leieboerforeningen, Forbrukerrådets sekretariat og Kommunal- og arbeidsdepartementet, og er nå advokatfullmektig i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).