Norges Idrettsforbund (NIF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon for idretten. Den opererer med en egen rettsorden med egne lovgivende og dømmende organer og egen påtalemyndighet. I artikkelen peker forfatterne på flere kritikkverdige sider ved dette rettssystemet. Det konstateres at NIF's regel om livsvarig utestengelse fra all organisert idrett ved annen gangs overtredelse av dopingreglene, ikke hører hjemme i et moderne rettssystem. Det er videre slik at idrettens regler angående oppnevning og dekning av forsvarer strider mot grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er også svært kritikkverdig at NIF har lovfestet en regel om vekslende bevisbyrde. Til slutt forsvarer forfatterne idrettens selvdømmerett, forutsatt at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier oppfylles.

Forfatterne har vært tilknyttet Institutt for rettssosiologi og har skrevet særavhandling om temaet «Idrettsutøveres rettssikkerhet i dopingsaker».