Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-29)
av Einar Mo
Sammendrag

Tilsetting på prøve er utbredt i arbeidslivet, både i privat- og offentlig sektor. Bestemmelser om prøvetid finnes både i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, sjømannsloven og fagopplæringsloven. Denne artikkelen tar særlig for seg arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse i prøvetiden.

Hovedvekten av framstillingen legges på det spesielle saklighetskravet som gjelder for oppsigelse av prøvetidsansatte: manglende tilpasning til arbeidet, pålitelighet eller dyktighet. Innholdet i saklighetskravet belyses ved eksempler fra rettspraksis. Rettspraksis og kildematerialet ellers viser at det spesielle saklighetskravet som gjelder for oppsigelse i prøvetiden er temmelig skjønnsmessig, og at det ofte ikke spiller så stor rolle for vurderingen om oppsigelsen gis i eller utenfor prøvetiden. Det skyldes særlig at arbeidsgiveren har plikt til å veilede arbeidstakeren i prøvetiden og gi ham relevant tilbakemelding, at avgjørelsen om oppsigelse må bygge på et forsvarlig grunnlag, og at domstolen i prinsippet har full frihet til å overprøve arbeidsgiverens vurdering av om arbeidstakeren fungerer i stillingen. Likevel mener forfatteren at det er behov for særskilte regler om oppsigelse i prøvetid. Arbeidsmiljølovens regler om dette kunne likevel vært bedre utformet rent teknisk. Om adgangen til å si opp prøvetidsansatte bør være videre enn ellers, kan etter forfatterens mening ikke besvares generelt.

Einar Mo er født 1963, cand jur 1990. Han har tidligere arbeidet i Leieboerforeningen, Forbrukerrådets sekretariat og Kommunal- og arbeidsdepartementet, og er nå advokatfullmektig i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

(side 30-45)
av Anders Bratholm
Sammendrag

Forfatteren gjør rede for påtalemyndighetens og domstolenes behandling av en narkotikasak som endte med fellende dom i lagmannsretten. Første forsøk på å få saken gjenopptatt ble avslått både av lagmannsretten og Høyesteretts kjæremålsutvalg. Annen gangs begjæring om gjenopptagelse ble også avslått av lagmannsretten, men Kjæremålsutvalget bestemte gjenopptagelse for hovedpunktet i dommen som omfattet størstedelen av straffen. Domfelte ble deretter frifunnet for hovedpunktet, men påtalemyndigheten reiste på ny tiltale på et grunnlag forfatteren mener det bevismessig ikke var dekning for. Domfelte ble frifunnet og er senere tilkjent erstatning.

Det rettes på en rekke punkter kritikk mot påtalemyndighetens behandling av saken fra først til sist, men domstolene går heller ikke fri for kritikk.

(side 46-54)
av Olav Torvund
Sammendrag

Etter en kort redegjørelse for Internet generelt, gjennomgås rettslig relevante informasjonstjenester som er tilgjengelig via Internet. I artikkelen behandles hvordan man kan finne fram til relevant informasjon, og den inneholder referanser til en rekke internetadresser av interesse for jurister.

(side 55-62)
av Andersen May-Britt & Monica Auberg
Sammendrag

Norges Idrettsforbund (NIF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon for idretten. Den opererer med en egen rettsorden med egne lovgivende og dømmende organer og egen påtalemyndighet. I artikkelen peker forfatterne på flere kritikkverdige sider ved dette rettssystemet. Det konstateres at NIF's regel om livsvarig utestengelse fra all organisert idrett ved annen gangs overtredelse av dopingreglene, ikke hører hjemme i et moderne rettssystem. Det er videre slik at idrettens regler angående oppnevning og dekning av forsvarer strider mot grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er også svært kritikkverdig at NIF har lovfestet en regel om vekslende bevisbyrde. Til slutt forsvarer forfatterne idrettens selvdømmerett, forutsatt at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier oppfylles.

Forfatterne har vært tilknyttet Institutt for rettssosiologi og har skrevet særavhandling om temaet «Idrettsutøveres rettssikkerhet i dopingsaker».

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon