Artikkelen omhandler det norske menneskerettighetsvem, med bakgrunn i en høyesterettsdom avsagt 10. april 1997, inntatt i Rt. 1997 s. 580. Forfatteren tar utgangspunkt i Høyesteretts vurderinger av hvilke menneskerettslige prinsipper som skal legges til grunnfor tolkningen av sentrale ILO-konvensjoner og Den europeiske sosialpakt, og stiller seg kritisk til Høyesteretts folkerettsanvendelse. Han hevder videre at redegjørelsen for innholdet i menneskerettighetsvemet i forhold til inngrep av typen tvungen lønnsnemnd tildels er mangelfull. I tillegg stiller han seg skeptisk til det dualistiske prinsipp, som Høyesterett legger til grunn i et obiter dictum som kan bli sentralt for norsk retts forhold til folkeretten, selv om han ikke ser grunn til å kritisere rettens resultat som uriktig på dette punkt.