Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 323-352)
av Arnfinn Bårdsen
Sammendrag

Forfatteren redegjør for Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6(1) hvoretter en «strafferettslig anklage» skal avgjøres «innen rimelig tid».

Fristen vil normalt starte ved siktelse. Den avbrytes ved rettskraftig dom eller endelig utenrettslig avgjørelse. Uttrykket «rimelig tid» refererer både til tidsbruken samlet og på det enkelte trinn. Kravet består i en rettslig standard hvor sakens kompleksitet, anklagedes og statens forhold, veier tungt.

For å unngå internasjonalt ansvar for krenkelse av konvensjonen, må det ved fellende dom foretas reparasjon i form av redusert straff, ikke ved avvisning eller frifinnelse. Ved ellers frifinnende dom, må krenkelse repareres gjennom erstatning.

Det redegjøres for enkelte prosessuelle spørsmål ved klage over lang saksbehandlingstid til Den europeiske menneskerettighetskommisjon, bl.a. konstateres at kravet om uttømming av interne rettsmidler i artikkel 26 ikke kommer til anvendelse ved slike klager.

(side 353-361)
av Terje Einarsen & Jan Fridthjof Bernt
Sammendrag

Artikkelen reiser spørsmål om gyldigheten av utlendingsforskriften (U. f) §49 andre ledd andre setning, som gjelder bortfall av bosettingstillatelse på grunn av opphold i utlandet. Dette fremtrer som en utvidelse av bortfalls grunnene sammenlignet med utlendingslovens kriterium for bortfall som er «bopel utenfor riket sammenhengende i mer enn 2 år» ( § 12 fjerde ledd). Forfatterne drøfter om det er romfor å harmonisere de to bestemmelsene ved å tolke lovens bopelsbegrep slik at det kan likestilles med «faktisk opphold». Ifølge forfatterne er det ikke romfor en slik tolking av loven. Det kan heller ikke antas at loven gir forvaltningen adgang til å endre bopels- begrepet ved forskrift på denne måten. Forskriften går derfor utenfor lovens ramme på dette punkt og U.f l. § 49 andre ledd andre setning må anses som ugyldig. Hvorvidt en bestemt bosettingstillatelse er bortfalt, må avgjøres etter en konkret rettslig og bevismessig vurdering, knyttet til lovens vurderingstema «bopel utenfor riket» hvor både subjektive og objektive faktorer tas i betraktning.

(side 362-376)
av Kirsti Strøm Bull
Sammendrag

Minerallovutvalget har i NOU 1996: 11 lagt frem utkast til ny minerallov. Utvalgets flertall vil videreføre prinsippet om bergfrihet, og la dette prinsippet gjelde ikke bare de mutbare mineraler men også de ikke-mutbare. De foreslåtte reglene er begrunnet i ønsket om en kartlegging av ressursene med minst mulig utgifter for det offentlige. Behovet for en overordnet politisk styring med mineralressursene synes imidlertid ikke godt nok ivaretatt gjennom lovforslaget. Internasjonale gruveselskaper viser i dag en stor interesse for mineralleting og -utvinning spesielt i Finnmark, og gruvevirksomhet berører miljøet i videste forstand. Etter forfatterens mening tilsier disse forhold snarere en begrensning i prinsippet om bergfriheten enn en utvidelse. De forpliktelser Norge har overfor den samiske befolkning etter Grunnloven § 110 a og internasjonale konvensjoner er heller ikke godt nok ivaretatt gjennom lovforslaget til ny minerallov.

(side 377-384)
av Ragnar Eldøy
Sammendrag

Oppreisningskrav etter skadeserstatningsloven § 3-6 omfattes ikke av arbeidsgiveransvaret, og slike krav har derfor i liten grad vært rettet mot det offentlige. I Rt 1995 s. 209 ble imidlertid en kommune dømt til å betale oppreisning på grunnlag av det såkalte organansvaret. Forfatteren tar opp spørsmålet om når slikt ansvar er aktuelt. I lys av Høyesteretts dom og andre rettskilder drøftes også hvilke organer/personer som kan identifiseres med stat og kommune som sådan. Grunnlaget for artikkelen er et foredrag holdt på årsmøtet for Offentlige Advokaters Faggruppe 1995.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon