Forfatteren har undersøkt utviklingen til samtlige samfunnstjenestedømte ved domstolene i Horten og Holmestrand. Konklusjonen er at tjenesten i dagens form synes å ha svært begrenset individualpreventiv virkning. Maksimalt antall tjenestetimer som kan idømmes bør minst fordobles og kombineres med kortere gjennomføringstid, slik at tjenesten etter individuell vurdering kan gjennomføres med vanlig arbeidsuke. Det bør åpnes adgang til å benytte privat virksomhet som oppdragsgivere for samfunnstjenestedømte. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak bør ikke få anvendelse på Kriminalomsorg i Frihets vedtak om brudd på samfunnstjeneste.