Artikkelen er i alt vesentlig bygget på et foredrag for domstolledermøtet i Trondheim i november 1996. Hovedpunkter: Dommerne nyter stor tillit, men rettssikkerheten kan bli bedre. Problemskapende lover og høye kostnader er hovedsvakhetene. Men man bør også styrke domstolenes uavhengighet av de andre statsmaktene. Det rådgivende organ for dommerutnevnelser dekker ikke dette behovet. En mulighet er å opprette et uavhengig domstolsråd, som velges av ledere ved universiteter og høyskoler – ikke bare juridiske – og fra andre deler av juristverdenen. Ved åpne innstillinger til dommerstillinger kan det oppnå stor innflytelse og begrense regjeringens makt. Man bør også innføre en reell kontroll med regjeringens valg av høyesterettsdommere, og la et organ som nevnt medvirke ved vurderinger av dommeres habilitet.