Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-2)
av Tone Sverdrup
(side 3-22)
av Peter Lødrup
Sammendrag

Det siste tiår har spørsmålet om ektefellers medansvar for gjeld blitt et sentralt tema ved separasjon og skilsmisse. Delingen ved samlivsbrudd er ikke bare et oppgjør om fordeling av aktiva, men også det fremtidige ansvaret for udekket gjeld må avklares. Et annet gjeldsproblem reiser seg ved tvangsfullbyrdelse mot en ektefelle, ikke minst på grunn av presumsjonsregelen i tvangsl. § 7-13 tredje ledd. At det i forholdet mellom ektefeller ofte er slik at de ulike realregistre ikke viser det reelle eierforhold, reiser spørsmål om kreditorekstinksjon av en ektefelles eierposisjoner, og forholdet mellom hjemmelsinnehaveren og dennes godtroende suksessor. Denne artikkelen tar opp en del av disse problemstillingene.

(side 23-33)
av Vera Holmøy
Sammendrag

Reglene om skjevdeling i ekteskapsloven § 59 er praktisk sett de regler som i størst grad bryter med eldre rett. Det er nok grunnlag for å kreve skjevdeling i en stor del av de skifteoppgjør som finner sted – enten ved separasjon og skilsmisse eller ved den ene ektefellens død. I denne artikkelen tar forfatteren opp en del av de spørsmål som har reist seg når en ektefelle krever at skjevdeling skal finne sted.

(side 34-53)
av Helge J Thue
Sammendrag

Når ektefeller har tilknytning til hvert sitt land eller når et ektepar flytter fra ett land til et annet, oppstår det et rettsvalgsproblem: Hvilket av de aktuelle lands rett regulerer ekteparets formuesforhold. Norsk rett har ingen lovregulering av disse spørsmålene. I artikkelen gjøres det rede for rekkevidden av de sedvanerettslige regler vi har om rettsvalget ved ektefellers formuesforhold. Videre gis det anvisning på hvordan man ut fra den internasjonale privatretts karakter og rettssammenligning bør løse tvister som ikke dekkes av de etablerte norske rettsvalgsreglene.

(side 54-62)
av Anne-Blanca Dahl
Sammendrag

Gir husmorens manglende pensjonsopptjening rett til ektefellebidrag eller vederlag på skifte? Hvilke pensjons- og forsikringsrettigheter skal deles på skifte og hvilke kan holdes utenfor delingen som forloddsrettigheter? I hvilke tilfelle medfører det vederlagskrav for den annen ektefelle?

(side 63-77)
av Hege Brækhus
Sammendrag

Vi fikk ny ekteskapslov i juli 1991. Den gamle ektefelleloven var da 64 år gammel. I den siste delen av denne perioden har likestilling mellom menn og kvinner skutt ny fart. Selvstendig økonomi kan være et stikkord for denne delen av likestillingsarbeidet. Man skulle tro at tiden nå var inne for å innføre økonomisk likestilling også innenfor familien. Det er imidlertid lite nytt å finne i den nye loven. Det er derfor av interesse å se hvordan de standpunktene loven bygger på, er begrunnet, og her er NOU 1987:30 Innstilling til ny ekteskapslov del II informativ.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon