Norske domstoler har gjennom ODA-avtalen fått anledning til å rådspørre EFTA- domstolen om fortolkningen av EØS-avtalen. Artikkelen tar for seg hvordan spørsmålsskriftene bør utformes. Ettersom denne ordningen er en tilnærmet kopi av den samme ordningen etter Romatraktatens art. 177, er det forfatterens synspunkt at man må se hen til de krav man har oppstilt i EF-retten, da særlig praksisen fra EF- domstolen, angående utformingen av spørsmålsskrift. Forfatteren redegjør for de EØS-rettslige kildene, og supplerer med EF-retten der dette synes hensiktsmessig.