EØS-avtalen skal bidra til å skape et ensartet marked innenfor hele det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet. Et sentralt virkemiddel i denne henseende er konkurransereglene i artikkel 53 og 54. Reglene skal ivareta konkurransen på EØS- markedet og hindre at private foretak gjennom konkurransebegrensende ordninger skaper markedsskiller over landegrensene. Konkurransereglene kommer derfor bare til anvendelse på konkurransebegrensninger som har innflytelse på konkurransen over landegrensene; «som kan påvirke handelen mellom avtalepartene». Denne artikkelen gjør nærmere rede for innholdet i samhandelskriteriet i EØS-avtalens artikkel 53 og 54.