I henhold til konkurranseloven 11. juni 1993 nr. 65 er konkurransehemmende samarbeid som hovedregel forbudt. Overtredelse av lovens forbudsregler kan straffes, og ulovlige avtaler er privatrettslig ugyldige. Konkurranseloven inneholder imidlertid regler som tillater samarbeid mellom visse aktører. En av disse reglene er § 3-6 første punktum som tillater samarbeid mellom et selskap og en eier som innehar «over 50 prosent av stemmeberettigede… eierparter». Forfatteren reiser spørsmål om regelen skal tolkes etter sin ordlyd slik at samarbeid er tillatt selv om vedkommende eier, på grunn av stemmerettsbegrensninger eller krav om kvalifisert flertall, ikke alene kan ta beslutninger i selskapet. Etter forfatterens vurdering gir ordlyden i § 3-6 første punktum uttrykk for en videre unntaksregel enn det lovgiver har ment å vedta. Dette skaper problemer i forhold til den straffetrussel og ugyldighetsvirkning overtredelse av forbud innebærer, og som en konsekvens av dette foreslår forfatteren av lovteksten endres i tråd med lovgivers intensjon.