Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 405-406)
av Hans Petter Graver
(side 407-434)
av Olav Kolstad
Sammendrag

EØS-avtalen skal bidra til å skape et ensartet marked innenfor hele det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet. Et sentralt virkemiddel i denne henseende er konkurransereglene i artikkel 53 og 54. Reglene skal ivareta konkurransen på EØS- markedet og hindre at private foretak gjennom konkurransebegrensende ordninger skaper markedsskiller over landegrensene. Konkurransereglene kommer derfor bare til anvendelse på konkurransebegrensninger som har innflytelse på konkurransen over landegrensene; «som kan påvirke handelen mellom avtalepartene». Denne artikkelen gjør nærmere rede for innholdet i samhandelskriteriet i EØS-avtalens artikkel 53 og 54.

(side 435-451)
av Stephan L. Jervell
Sammendrag

Norske domstoler har gjennom ODA-avtalen fått anledning til å rådspørre EFTA- domstolen om fortolkningen av EØS-avtalen. Artikkelen tar for seg hvordan spørsmålsskriftene bør utformes. Ettersom denne ordningen er en tilnærmet kopi av den samme ordningen etter Romatraktatens art. 177, er det forfatterens synspunkt at man må se hen til de krav man har oppstilt i EF-retten, da særlig praksisen fra EF- domstolen, angående utformingen av spørsmålsskrift. Forfatteren redegjør for de EØS-rettslige kildene, og supplerer med EF-retten der dette synes hensiktsmessig.

(side 452-463)
av Guri Lenth
Sammendrag

I henhold til konkurranseloven 11. juni 1993 nr. 65 er konkurransehemmende samarbeid som hovedregel forbudt. Overtredelse av lovens forbudsregler kan straffes, og ulovlige avtaler er privatrettslig ugyldige. Konkurranseloven inneholder imidlertid regler som tillater samarbeid mellom visse aktører. En av disse reglene er § 3-6 første punktum som tillater samarbeid mellom et selskap og en eier som innehar «over 50 prosent av stemmeberettigede… eierparter». Forfatteren reiser spørsmål om regelen skal tolkes etter sin ordlyd slik at samarbeid er tillatt selv om vedkommende eier, på grunn av stemmerettsbegrensninger eller krav om kvalifisert flertall, ikke alene kan ta beslutninger i selskapet. Etter forfatterens vurdering gir ordlyden i § 3-6 første punktum uttrykk for en videre unntaksregel enn det lovgiver har ment å vedta. Dette skaper problemer i forhold til den straffetrussel og ugyldighetsvirkning overtredelse av forbud innebærer, og som en konsekvens av dette foreslår forfatteren av lovteksten endres i tråd med lovgivers intensjon.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon