Grunnloven bygger på prinsippet om uavhengige domstoler. De norske domstoler har siden 1814 alltid vœrt uavhengige av de øvrige statsmakter i den dømmende virksomhet. Men man har ikke ansett denne uavhengighet for å vœre til hinder for at Regjeringen ved justisministeren har hatt ansvaret for administrasjonen av domstolene. I den seneste tid har en slik tilknytning til den utøvende makt blitt gjenstand for betydelig debatt, som artikkelen gir en innføring i. Forholdet mellom domstolene og Justisdepartementet vil nå bli utredet av en egen kommisjon ledet av artikkelens forfatter.

Med noen tilføyelser gjengir artikkelen et foredrag på det alminnelige dommermøte i juni 1995.