Paragraf 4 tredje ledd i forskrift om reklame i kringkasting setter forbud mot politisk reklame i kringkastingsmediene. I denne artikkelen vurderes dette forbudet i forhold til grl. § 100 tredje punktum som slår fast at «Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte». Politiske ytringer regnes utvilsomt som «frimodige ytringer», og grensen for hva som er vernet av forfatningen går ikke mellom redaksjonelt materiale og annonser. Forfatteren hevder på denne bakgrunn at forbudet mot politisk reklame i kringkastingsmediene er i strid med ordlyden grl. §100 tredje punktum. Deretter drøftes om det foreligger grunner som kan legitimere en innskrenkende tolking av bestemmelsen på dette punkt. Etter forfatterens mening er det ikke gode nok argumenter til å foreta en slik innskrenkende tolking, og han konkluderer derfor med at forskriften vanskelig kan forenes med grl. § 100.