Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-2)
av Henry John Mæland
(side 3-21)
av Johs Andenæs
Sammendrag

Grunnlovens § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10 slår begge fast prinsippet om ytringsfrihet, og fastlegger hvilke begrensninger i ytringsfriheten det er adgang til å gjøre, bl.a. av hensyn til beskyttelse av den enkeltes ære. Begrensningene i grunnlovens §100 er i stor utstrekning falt bort ved konstitusjonell sedvanerett. Europakonvensjonens art. 10, som krever at en innskrenkning i ytringsfriheten skal være «nødvendig i et demokratisk samfunn», kan betraktes som en rettslig standard, hvis innhold etter hvert blir fastlagt gjennom Menneskerettighetsdomstolens praksis. Domstolen understreker i sine avgjørelser ytringsfrihetens fundamentale betydning i et demokratisk samfunn, og har i løpet av de siste tiår stemplet en rekke fellende dommer i injuriesaker som konvensjonsstridige. En gjennomgåelse av Domstolens praksis viser at de prinsipper Domstolen har lagt til grunn, i store trekk er anerkjent også av norske domstoler. Det er derfor ikke grunn til å tro at hensynet til Europakonvensjonen vil nødvendiggjøre noen vesentlig endring i norsk rettspraksis i injuriesaker. Til avslutning drøftes om adgangen til mortifikasjon kan betraktes som et inngrep i ytringsfriheten i konvensjonens forstand.

(side 22-37)
av Henry John Mæland
Sammendrag

Artikkelen redegjør for anvendelsesområdet til mortifikasjon. Spesielt omhandles spørsmålet om begrensning av mortifikasjonsadgangen av hensyn til ytringsfriheten. Forfatteren gjennomgår nyere rettspraksis og påviser spesielt at det går en grense ved beskyldninger som retter seg mot en persons hederlighet. Forfatteren er i den forbindelse kritisk til Høyesteretts avgjørelser i Korir-kjennelsene; inntatt i Rt. 1994 s. 506 og 518. Forfatteren advarer mot bruk av uttrykket «rettsstrid» ved avgjørelsen av om et utsagn kan mortifiseres, idet denne terminologien kan føre til en uriktig forestilling om at rettsstridsgrensen er felles for straff og mortifikasjon, mens anvendelsesområdet for de to reaksjoner ikke faller sammen.

(side 38-54)
av Asbjørn Strandbakken
Sammendrag

Røvdommen (Rt. 1994 s. 348) representerer den hittil største erstatningsutbetaling etter en ærekrenkende beskyldning i massemedia i Norge. Forfatteren redegjør for de rettslige spørsmål saken reiser, og han plasserer dommen i forhold til tidligere praksis. Han konkluderer med at bortsett fra erstatningsutmålingen, representerer ikke dommen noen endring i forhold til det som tidligere er lagt til grunn mht. adgangen til å fremsette kritiske ytringer. Avslutningsvis drøftes dommen i lys av kritikken mot den norske injurielovgivningen de senere år, hvor også forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 10 behandles.

Reformer innen injurielovgivningen
Resymé av straffelovrådets utredning trykt i NOU 1995: 10
(side 55-59)
av Lise Gro Pharo
Sammendrag

På bakgrunn av et forslag fra Norsk Redaktørforening fikk Straffelovrådet ved brev av 11. august 1993 i oppdrag av Justisdepartementet å utrede spørsmål om endringer i injurielovgivningen. Forfatteren redegjør for hovedinnholdet i utredningen, hvor Straffelovrådet foreslår enkelte mindre endringer i injurielovgivningen, dog slik at mortifikasjonsinstituttet overføres til sivilprosessens former, samt at det ikke skal være adgang til å reise privat straffesak for ærekrenkelser.

(side 59-64)
av Kåre Lilleholt
Sammendrag

Kåre Lilleholt er fødd i 1952, vart cand. jur. i 1979 og dr. juris i 1986. Han har hatt stillingar ved dei juridiske fakulteta i Oslo og Bergen, mellom anna som professor ved det sistnemnde fakultetet i perioden 1987–1989. Han har eigen advokatpraksis frå 1990 og har vore professor ved Noregs handelshøgskole frå 1993.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon