Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 501-502)
av Anne Cathrine Frøstrup
(side 503-537)
av Viggo Hagstrøm
Sammendrag

Bankklagenemnda ble opprettet i 1988 for å avgi rådgivende uttalelser i tvister mellom banker og forbrukerkunder. Faktisk kan det konstateres at nemnda er blitt det sentrale tvisteløsningsorgan innenfor området. Uttalelsene har stor gjennomslagskraft overfor institusjonene. Nemnda er dessuten blitt tilført betydelige ressurser som har gjort den i stand til å behandle innkomne klager på en effektiv og forsvarlig måte. Artikkelen gir en orientering om Bankklagenemndas virksomhet med drøftelse av nyere problemstillinger på tradisjonelle rettsområder som kausjonsretten og låneretten, der eldre prejudikater ikke alltid gir tilstrekkelig veiledning, og områder der virkeligheten er endret, slik som umyndiges rettsfor – hold og bankens omlegging av innskuddskontosystemet. Videre gjøres det rede for saker som p.g.a. tvistegjenstandens størrelse vanskelig kan komme opp for domstolene, og der nemnda følgelig har et særlig ansvar for å avklare rettstilstanden. Enkelte av sakstypene har gitt grunnlag for en omforenet bransjepraksis, såsom virkningen av feil utregning av terminbeløp i låneforhold. Endelig gir artikkelen eksempler på helt nye rettsspørsmål knyttet til slikt som gjeldsforsikring, betalingskort og fastrentelån, der nemnda allerede har etablert en omfattende praksis.

(side 538-550)
av Torjus Gard
Sammendrag

Etter forfatterens syn gir den tiltagende kommersialisering og økning av massemediagrunn til å reise spørsmål om og i hvilken utstrekning det stilles eller bør stilles kvalitetskrav til massemedia slik man gjør til andre varer og tjenester som tilbys forbrukerne. Med denne innfallsvinkel gjennomgås lovfestet og ulovfestet rett, selvdømmeordninger m.m. og de begrensninger som måtte følge av Grunnlov og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Det lovfestede personvernet blir ikke behandlet. Forfatteren konkluderer med at det bør opprettes en ombudsmannsordning eller presseetisk nemnd for alle massemedia.

(side 551-561)
av Hans Petter Lundgaard
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over de prosessuelle regler som vedrører tolkens plass i rettergangen og påpeker at bruk av tolk er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Forfatteren påpeker at reglene om tolker dels er hentet fra bestemmelsene om sakkyndige, dels om rettsvitner, og at ingen av regelsettene passer helt godt. Den europeiske menneskerettskonvensjon inneholder viktige bestemmelser om retten til tolk så vel før som under rettergang. Disse blir sammenholdt med reglene i norsk lovgivning. Også reglene i salærforskriften om tolkers rett til godtgjørelse blir gjennomgått.

(side 562-564)
av Georg Fr. Rieber-Mohn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon