Samenes rettslige stilling er for tiden under diskusjon. For det første arbeider Samerettsutvalget med dette spørsmål, både de lege lata og de lege ferenda. Videre arbeider Landbruksdepartementet med et forslag om visse endringer i den nåværende reindriftsloven. Artikkelen tar opp enkelte spørsmål som trenger en snarlig avklaring. Særlig er situasjonen for reindriften i Sør-Trøndelag og Hedmark spesielt vanskelig som følge av den såkalte Korssjødommen Rt. 1988 s. 1217.