Forfatteren drøfter, med utgangspunkt i Stordranges og Dalans artikler i LoR 1994 s. 407 og 414, visse praktisk viktige rettskildespørsmål, ekspropriasjonsrettslige spørsmål og statsrettsspørsmål. Forfatteren tar avstand fra Stordranges kritikk av høyesterettsdommer Rolv Hellesylt og påpeker at det er tale om en korrekt anvendelse av rettskildematerialet av en særdeles dyktig jurist. Forfatteren understreker det uheldige i at det i nyere juridisk teori er gitt inntrykk av at eldre juristteorier og innstillinger til de reelle hensyn fortsatt er holdbare. Forfatteren kritiserer tendenser til nedvurdering av de reelle hensyn i rettskildesammenheng samt sær oppfatninger som at det er «ekstremt» om man ikke får gripe inn i miljøet ved utbygging.