Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 85-86)
av Anders Bratholm
(side 87-99)
av Ole Krarup
Sammendrag

Forfatteren redegjør for hovedtanker hos to store nordiske rettsvitenskapsmenn, Alf Ross og Torstein Ekchoff Et hovedsynspunkt i artikkelen er at oppfatningen at rett og rettsforhold på avgjørende måte bestemmes av forfatterenes almenne samfunnssyn og menneskesyn. Krarup hevder at mens Ross var det konservative establishments talsmann, var Eckhoff langt mer radikal, særlig i samfunnsdebatten.

Artikkelen gjengir et foredrag som forfatteren holdt ved Institutt for offentlig retts fagseminar «Frede Castbergs Minneforelesning» den 6. oktober 1994.

Opplåning og lojalitetsplikt
Kommentarer til Rt. 1994 s. 775 om pant i adkomstdokumenter til leierett til bolig
(side 100-112)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Bankenes bruk av «generelle pantsettelseserklæringer» – til sikring av fremtidige forpliktelser overfor banken – har ofte vakt strid: Er de bindende mellom partene? Og hvis de er det: Kan banken da sikre seg prioritet til fortrengsel for eldre forpliktelser med panterett i samme objekt? Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1994 s. 775 vedrørende pant i adkomstdokumenter er av stor betydning for disse spørsmål, også når pantobjektet er av annen art. Især gjelder dette Høyesteretts uttalelser om hva den alminnelige lojalitetsplikt overfor tredjemann innebærer.

(side 113-129)
av Jon T. Johnsen
Sammendrag

I 1988 gjennomførte Det juridiske fakultet i Oslo en omfattende endring i undervisningsopplegget til 1. avdeling. Dels ønsket fakultetet å bedre prestasjonsnivået til 1. avdeling, dels var målsettingen å formidle generelle studie- og metodeferdigheter som skulle gi studentene et sikrere grep om de senere delene av studiet.

I Lov og Rett 1994 s 608–21 drøftet forfatteren om målsettingen om prestasjons-forbedring til 1. avdeling er blitt realisert. Han konkluderte med at studenter som følger undervisningsopplegget gjør det klart bedre enn studenter med opptak som velger å droppe kursundervisningen, og langt bedre enn studenter som går opp som privatister, enten de har lest på egen hånd eller fulgt studiesirkler. Denne artikkelen spør om studentene som fulgte kurs til første avdeling også har fått et bedre grep på de etterfølgende avdelingene. Analysen viser at kursstudentene gjør det bedre også her, men at forskjellen til opptaksstudenter som ikke fulgte kurs, avtar etter hvert. Privatister gjør det klart dårligere enn studenter med opptak også til de senere avdelingene. Analysen viser også et betydelig frafall. Av de som fikk opptak i studieåret 89/90 er det trolig godt over halvparten som aldri vil fullføre studiet.

(side 130-135)
av Torsten Iversen LL.M.
Sammendrag

Artiklen behandler spørgsmålet om advokatansvar for oprettelse af ugyldigt testamente. Det søges påvist, at advokatansvar over for de «forbigåede» arvinger stemmer med forholdets natur og med retstilstanden i andre lande.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon