Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-2)
av finn Arnesan
(side 3-37)
av Morten Eriksen & Roy Kristensen
Sammendrag

Tillit til og respekt for de rettslige rammene omkring stiftelsen og forvaltning av midlene i selskap med begrenset ansvar, er grunnleggende for infrastrukturen i næringslivet. Misbruk av selskapsformen er ofte vanskelig å oppdage, - en form for «smartness» et tillitsbasert, teknologisk og internasjonalt næringsliv derfor er svært sårbart for. Går virksomheten konkurs, sitter intetanende investorer og kreditorer igjen med tapet.

I artikkelen drøftes misligheter i stiftelsesfasen – når stifterne av en ny virksomhet inviterer medinvestorer til deltagelse og innleder forretningsforbindelse med ulike kreditorgrupper.

Selskapslovgivningen stiller krav til deltagerinnskuddets substans og stifternes informasjonsplikt. Det gis en oversikt over ulike misbruksformer, og aktuelle strafferettslige og sivilrettslige reaksjoner. Kontrollmyndigheter, bobestyrere m m bør vie stiftelsesforutsetninger og formuesforvaltning større oppmerksomhet, fordi årsakene til provenytap eller en tapsbringende utvikling ofte kan ligge betydelig forut for insolvenstidspunktet og de tradisjonelle konkursmisligheter.

(side 38-50)
av Pål Mitsem
Sammendrag

Luganokonvensjonen er en grunnleggende avtale mellom EF-land og EØS-land om domsmyndighet og om fullbyrdelse av utenlandske avgjørelser. Forfatteren påviser i artikkelen at den norske tekst adskiller seg fra den engelske tekst på flere punkter. Forfatteren stiller spørsmålet om de rettslige konsekvenser av dette. Forfatteren stiller også spørsmålet om verdien av å insistere på at slike dokumenter skal utferdiges på alle nasjonalspråk. Hovedhensikten med artikkelen er likevel å drøfte hva som er korrekt oversettelse av juridiske tekster.

(side 51-61)
av Benedicte Andersen
Sammendrag

Artikkelen bygger på en opinionsundersøkelse der nordmenns oppfatninger av, kunnskaper om og personlige erfaringer med domstolsapparatet er studert. Studien viser at folks domstols oppfatninger er preget av institusjonsskepsis og reformtro, og at den enkeltes kunnskaper om domstolsystemet er begrenset. Verken kunnskaper eller meninger varierer mye mellom befolkningsgrupper. Flesteparten av de som personlig har vært i kontakt med domstolene er tilfreds med behandlingsmåten, men det er også en betydelig andel som ikke har noen meninger om domstolsbehandlingen i det hele tatt. I artikkelen drøftes mulige forklaringer på svarmønsteret i denne opinionsundersøkelsen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon