I den senere tid har spørsmålet om i hvilken utstrekning framtidige utgifter til omsorgstjenester ved personskade er gjenstand for erstatning, aktualisert seg for domstolene. Det er blitt løst på svært forskjellige måter. For samme skadeomfang og omsorgsbehov varierer de tilkjente erstatningsbeløp enormt.

I artikkelen gjøres rede for hvilke rettslige og faktiske spørsmål det er nødvendig å ta stilling til ved erstatningsutmålingen. Det konkluderes med at erstatningsnivået kan bli ekstremt forskjellig alt etter kvaliteten på og omfanget av det omsorgstilbud skadelidtes bostedskommune kan tilby.