Svake grupper har ofte svake rettigheter. En slik gruppe er barn. FN’s konvensjon av 1989 om barns rettigheter tar sikte på å bedre barns rettsstilling. Vårt lands ratifikasjon av konvensjonen gjorde det nødvendig å vurdere om norsk rett er i samsvar med konvensjonen. Men det var også nødvendig å vurdere vår praksis i forhold til barn. Det er f.eks. klart at de alvorlige forsømmelsene i årevis i norsk barnevern med bl.a. tusenvis av såkalte «mappebarn», var i klar strid med de hovedprinsipper som barnerettskonvensjonen bygger på. Likevel ble våre forsømmelser knapt viet oppmerksomhet da vi forberedte ratifikasjonen av konvensjonen, enda det ikke manglet på informasjon om forsømmelsene. Dette bekrefter erfaringen om at enhver tid har en forunderlig evne til å overse urett i samtiden.

Anders Bratholm er født i 1920, cand. jur. 1948, dr. jur. 1958, professor 1960, emeritus 1990.