I denne artikkelen behandles straffutmålingen ved promillekjøring etter lovrevisjonen i 1988. Ved denne revisjonen ble straffutmålingen mer nyansert enn tidligere, og ubetinget fengsel brukes normalt ikke ved de lavere påvirkningsgradene. I tillegg til fengsel anvendes det ved alle påvirknings grader som regel også en bot som som hovedregel tilsvarer 1 1/2 brutto månedslønn for gjerningspersonen. Avslutningsvis behandles også nyere rettspraksis vedr. tolkingen av vtrl. § 22, samt de nye reglene om behandlingen av promillesaker i forhørsretten som ble vedtatt i 1989.

Magnus Matningsdal er født 1951, dr. juris i 1986. I perioden 1987–1989 var han professor i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Siden 1989 er han herredsrettsdommer ved Jæren sorenskriverkontor, og i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen.