Forfatteren gjør rede for endringene i vegtrafikkloven som fant sted ved lovendring 4. juli 1991 nr. 49. Det er lagt særlig vekt på en omtale av grunnregelen i vegtrafikkloven § 3 som nå er utvidet til også å omfatte abstrakt (hypotetisk) fareforvoldelse. Det blir også redegjort for enkelte andre endringer i rettspraksis og i lovgivningen ellers som har funnet sted i perioden 1988–92 på vegtrafikkrettens område.

Bjørn Engstrøm er cand. jur. fra 1974, dommerfullmektig 1977–78, konsulent, byråsjef og underdirektør i Justisdepartementets lovavdeling i perioden 1974-85, advokat og visedirektør i Fred. Olsen & Co. 1985–1990 og er fra 1990 advokat og leder for Juridisk avdeling i Samvirke forsikring.