Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 439-455)
av Kai Krüger
Sammendrag

Artikkelen behandler en nylig avsagt høyesterettsdom om statens ansvar for svikt i kontrollfunksjoner. Dommen, som er avsagt under dissens 3-2, fastslår at staten i prinsipp er erstatningsansvarlig for tap ved at furunkulose-smittet smolt ble importert til landet i 1985 i henhold til en tillatelse etter fiskesykdomsloven av 1968. Dommen berører spørsmålet om prøvning av forvaltningsskjønn ved fastlegning av risikonivå for tillatelser som kan ha skadevirkninger. Dommen berører også culpanormen ved statlig arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningslovens § 2-1, særlig om det skal være en egen og lempeligere culpanorm for offentlige sikkerhetskontroller av forskjellig slag. Forfatteren reiser spørsmål om hvorvidt dommen er så klargjørende på sitt område som man kunne ønske, særlig i forhold til lovmotiver og tidligere domspraksis. Det reises også kritiske spørsmål ved at dommen forutsetter at det som tidligere ble behandlet som vilkår for erstatning nå later til å bli henvist til lempningsregelens virkeområde (lovens § 5-2).

(side 456-477)
av Finn Arnesen
Sammendrag

I artikkelen gjøres det rede for hva EØS-avtalens regler innebærer for grensen mellom det lovlige og det ulovlige forsåvidt angår den offentlige myndighetsutøvelse som skjer med hjemmel i petroleumsloven. Etter at de relevante av EØS-avtalens regler er gjennomgått, redegjør forfatteren for innholdet i et forslag til direktiv om konsesjonstildelinger som ble fremmet i mai d.å., og hvilke konsekvenser et veto mot direktivet vil ha. Forfatterens konklusjon er at et veto neppe vil ha særlig stor faktisk betydning. Avslutningsvis konkluderer forfatteren med at en tiltredelse av EØS-avtalen vil medføre at det gis avkall på reguleringsmuligheter som har vært viktige for oppbyggingen av norsk petroleumsindustri, men at et slikt avkall ikke behøver få så store konsekvenser for dagens praktisering av petroleumskonsesjonssystemet.

(side 478-488)
av Hedda Giertsen
Sammendrag

Stortingsmelding nr. 23 (1991-92) Om bekjempelse av kriminalitet sammenlignes med sin forgjenger Stortingsmelding nr. 104 (1977-78) Om kriminalpolitikken og NOU 1988:37 Ny fengselslov. På noen punkter er meldingen fra 1991 i tråd med meldingen fra 1978. På andre punkter er den svært forskjellig fra de to foregående. Dokumentene fra 1978 og 1988 tar utgangspunkt i diskusjoner om kriminalpolitiske spørsmål, mens meldingen fra 1991 tar utgangspunkt i hensyn til administrasjon og effektivitet. Det viser seg i dens knappe og til dels manglende diskusjon av viktige temaer og dens historieløshet. Det nye begrepet hverdagskriminalitet bygger også opp under denne tendensen. Med det fremstår noen typer lovbrudd som lite alvorlige, velegnet for administrative og effektive tiltak. Meldingen befester tendenser i tiden som strider mot tradisjonelle humanistiske idealer.

(side 488-494)
av Sverre Thune
Sammendrag

Forfatteren tek, på grunnlag av ein høgsterettsdom frå 1989 og ein lagmannsrettsdom frå 1971, opp spørsmålet om erstatningsansvar for ugyldige testamenter. I domane er det utan vidare lagt til grunn at ein advokat og ein lensmann, som sette opp ugyldige testamenter, vart erstatningsansvårlege overfor dei som var insette som arvingar i testamenta. I artikkelen vert det drøfta kva som er grunnlaget for ansvar og det vert reist tvil om domane er rette.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon