Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 229-230)
av Erling Naper
(side 231-277)
av Mette Yvonne Larsen & Jon T Johnsen
Sammendrag

Artikkelen redegjør for resultatene av en empirisk undersøkelse av barnevernets saksbehandling i saker om tvungen omsorgsovertakelse, og drøfter erfaringene i lys av rettssikkerhetsprinsipper. Den tar opp de rettslige rammene for omsorgsovertakelse og drøfter om utredningen av slike saker følger juridiske metodeprinsipper. Den behandler partsrettighetene under førsteinstansbehandlingen, og de spesielle rettssikkerhetsgarantiene i form av dommerdeltakelse og fri rettshjelp. Reglene om begrunnelse, klage og omgjøring analyseres.

Undersøkelsen tegner et bilde av en forvaltning som ikke mestrer den juridiske analysemetoden, og derfor ikke bruker den som et aktivt redskap i løsningen av saker om tvungen omsorgsovertakelse. Skjønnet som utøves, forankres i stor grad i hypoteser og vurderinger som ofte virker subjektive og situasjonsbetingede. Bruken av omsorgsovertakelse får dermed et nokså tilfeldig preg. Å starte en barnevernssak med et hastevedtak fremsto som normalprosedyre. Det forekom klare eksempler på svikt i informasjonen om viktige partsrettigheter, spesielt om adgangen til a la seg bistå av advokat og om helse- og sosialstyrets plikt til å gi fri sakførsel. Nemnda og dommerne bidrar ikke i særlig grad til å rette opp skjevheter eller feil i saksbehandlingen. Klagesystemet gir bare en begrenset garanti mot feil under førsteinstansbehandlingen.

(side 278-294)
av Daniel Lunde
Sammendrag

Artikkelen behandler forliksrådets domskompetanse i følge tvistemålslovens § 1 etter lovendring som trådte i kraft 1. januar 1988.

Hovedregelen er ubegrenset domskompetanse når begge parter møter til f orliksrådsbehandling, en part forlanger dom, og den annen part enten samtykker i dom eller godtar motpartens hovedkrav. Unntak følger av § 273 og andre særlige lovbestemmelser.

Når begge parter møter, utvides domskompetansen i formuesaker til også å gjelde tilfeller hvor det foreligger en reell tvist. Videre vil forliksrådet i formuesaker ha kompetanse til å avsi uteblivelsesdom. I denne forbindelse drøftes tilsvarsordningen etter §277 fjerde ledd. Men kompetansen i formuesaker er begrenset ved tvistegjenstandens verdi som ikke må overstige 20. 000 kroner.

I gjeldssaker hvor det ikke er reell tvist mellom partene, er det ingen verdigrense for tvistegjenstanden.

Daniel Lunde er født 1946, cand. jur. 1991; amanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Bergen.

(side 295-299)
av Bjørn Stordrange
Sammendrag

Bjørn Stordrange er født 1956, cand. jur. 1982 og dr. juris 1988. Han har vært stortingsrepresentant og medlem av justiskomitéen 1981-83; amanuensis ved Det juridiske fakultet i Oslo 1983-88; sorenskriver fra 1988-92; statssekretær i Justisdepartementet 1989-90. Han er nå privatpraktiserende advokat i Oslo og professor II ved Universitetet i Tromsø.

(side 299-301)
av J. L Steen-Olsen
Sammendrag

Johan Ludvig Holst er født 1917, cand. jur. 1947, politifullmektig i Oslo 1943 til 1947 (beordret i 1943 i forståelse med London-regjeringen), 11 år i boligkooperasjonen, privat praksis til 1986.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon