To aktuelle saker er foreløpig endt med i det ene tilfelle henleggelse og i det annet tilfelle dom og nektelse av gjenopptagelse. Det påvises vesentlige feil av faktisk og tankemessig art. Dessuten kan de to resultater ikke forklares ved en konsistent modell der sannsynlighet for skyld alene er avgjørende. Derimot kan de forklares hvis en forutsetter at de interesser som knytter seg til henholdsvis politimannens sak og fiskerens sak, tillegges meget forskjellig vekt i en beslutningsmodell der også verdier teller med.

Appendiks 1, med nærmere redegjørelse for den teoretiske bakgrunn, og Appendiks 2, med Riksadvokatens pressemelding om politimannsaken, kan fåes ved henvendelse til forfatterne eller redaksjonen.

Begge har tidligere publisert arbeider om bruk av statistiske metoder i rettspleien.