Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 449-450)
av Geir Woxholth
(side 451-473)
av Jens Edvin Andreassen
Sammendrag

Etter odelslovens § 45 skjer det ikke noen odelspreskripsjon odelsberettigede sameiere imellom. Dette innebærer en endring av rettstilstanden i forhold til det som gjaldt under odelsloven av 1821. Etter vanlig oppfatning gjelder det samme for de generelle bestemmelsene i odelslovens §§ 42 og 43 om begrenset odelspreskripsjon i forholdet mellom flere odelsberettigede.

Artikkelen tar opp spørsmålet om hvordan overgangen mellom gammel og ny lov skal løses. Det er et noe uavklart spørsmål hvordan overgangsbestemmelsene i odelsloven skal tolkes. Etter artikkelforfatterens oppfatning må de nye bestemmelsene fullt ut få anvendelse på løsningssituasjoner som inntrer etter 1. januar 1975. Dette innebærer at bestemmelsene på slike løsningssituasjoner ikke bare må få anvendelse for eiendomsover ganger som har funnet sted etter dette tidspunkt, men også for tidligere eiendomsoverganger. Synspunktet bygger på en tolking av odelslovens § 77, jfr. § 79 første ledd sammenholdt med § 79 tredje ledd.

(side 474-484)
av Kirsti Strøm Bull
Sammendrag

Avtl. § 36 får anvendelse på formuerettslige avtaler mellom ektefeller, herunder gaver, mens det er usikkert i hvilken utstrekning avtl. § 36 får analogisk anvendelse på familierettslige avtaler. En ektepakt vil ofte inneholde både en gavedisposisjon og en avtale om formuesordningen, og det reiser særlige spørsmål om anvendelsen av avtl. § 36. Selv om det i den nye ekteskapsloven av juli 1991 er gitt særskilte lempningsregler etter mønster av avtl. § 36 for avtaler om formuesordningen og skifteoppgjøret, er ikke forholdet til avtl. § 36 dermed løst. Lempnings-reglene i el. av 1991 kan i motsetning til avtl. § 36 bare gjøres gjeldende innen gitte tidsfrister. På en ektepakt som inneholder både en avtale om formuesordningen og en gavedisposisjon, vil således avtl. § 36 – uten tidsfrister – få anvendelse på gavedisposisjonen, mens lempningsregelen i el. av 1991 § 46 annet ledd – med tidsfrister – får anvendelse på avtalen om formuesordningen. Artikkelen behandler også forholdet mellom el. av 1918 § 59 og avtl. § 36.

(side 485-506)
av Per Sandvik
Sammendrag

De materielle regler i arbeidsretten fremgår stort sett klart av loven. Praksis viser at det ikke sjelden oppstår problemer av prosessuell art. Kravene til rettslig interesse er etter praksis svært små når det gjelder saker om ansettelse og oppsigelse. Praktiske og prosessøkonomiske hensyn tilsier noe strengere krav. De forskjellige domstoler og forskjellige prosessformer som vi har i saker om ansettelse og oppsigelse skaper betydelige problemer i praksis. Reglene gjør at advokater, som skal anlegge sak, lett tar feil. Dette kan føre til rettstap for den enkelte og merarbeid for domstolene.

(side 509-510)
av Olav T Laake
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon