Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 385-386)
av Johs Andenæs
(side 387-409)
av Peter Lødrup
Sammendrag

Artikkelen retter søkelyset mot situasjonen ved domstolene i dag. Den er bl.a. basert på de kunnskaper og vurderinger forfatteren fikk da han i 1990 med permisjon fra Universitetet i Oslo arbeidet i Sivilavdelingen i Justisdepartementet. Artikkelen gir en del statistisk materiale omkring domstolene og deres arbeidssituasjon, og redegjør for det arbeidet som finner sted i departementet for å bedre tempoet i saksavviklingen. Det reises en del sentrale spørsmålsstillinger om domstolenes funksjoner og behovet for reformer på prosessens område. Også rekrutteringen til domstolene blir tatt opp.

Slem, gal eller begge deler?
Om noen konsekvenser av det framlagte lovforslaget om nye strafferettslige særreaksjoner (NOU 1990: 5)
(side 410-435)
av Georg Høyer & amanuensis Aslak Syse
Sammendrag

Artikkelen tar opp forholdet mellom strafferettslige særforholdsregler og (retts-) psykiatrien på bakgrunn av det framlagte forslag til lovendringer på dette felt, jfr. NOU 1990: 5 «Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner». Forfatterne er kritiske til utvalgets forslag om en ny fakultativ straffefritaksregel for lovbrytere som på gjerningstidspunktet hadde en «alvorlig psykisk lidelse». Likeledes imøtegår forfatterne forslaget til to nye tidsubestemte særeaksjoner; henholdsvis dom på tvungent psykisk helsevern for de strafferettslige utilregnelige lovbrytere og forvaring for de strafferettslig tilregnelige lovbrytere.

Det reises spørsmål om det norske samfunnet går mot større bruk av innesperring, og artikkelen setter utvalgets innstilling inn i en slik sammenheng. Utvalgets innstilling kritiseres også for ikke å ha lagt vekt på viktige verdispørsmål og prinsipper om rettferdighet ved utmåling av straff, betenkeligheter knyttet til tidsubestemt straff og betydningen av klare grensedragninger mellom psykiatriens og jussens områder.

(side 436-440)
av Sigurd Muller
Sammendrag

Denne artikkel er skrevet etter et tre måneders opphold ved Europarådet i Strasbourg høsten 1990. Artikkelen munner ut i bekymring over forholdene ved Kommisjonen. Antallet klager har øket sterkt i de siste 10 år uten at kapasiteten er styrket tilsvarende. Den gjennomsnittlige behandlingstid ved Kommisjonen er nå 4 år, og uten en meget vesentlig utbygging av Kommisjonens sekretariat, vil behandlingstiden bare øke. Og da synes det hele noe meningsløst.

(side 441-443)
av Anneke Biesheuvel Borgli
(side 444-446)
av Nils Erik Lie
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon