I artikkelen stilles det spørsmål om hvilke rettsikkerhetsgarantier staten har lagt inn i HVPU-reformen for å sikre mennesker med psykisk utviklingshemming et menneskeverdig liv. Det pekes på at det er lagt inn viktige formelle rettsikkerhetsgarantier i forbindelse med flytteprosessen når de skal flytte ut av institusjonene og etablere seg i kommunene, men at mangelen på rettsikkerhetsgarantier er påfallende etter at personene er etablert i kommunene. Spesielt framheves det at det ikke er gitt bestemmelser som gir psykisk utviklingshemmede rettskrav på helsetjenester og sosiale ytelser utover det som følger av den alminnelige lovgivningen. Det konkluderes med at avstanden mellom det som den enkelte vil trenge av tjenester og tilbud, og det den enkelte har et rettskrav på, er svært stor.

Alice Kjellevold er født i 1951, cand. jur. 1977, advokat fra 1987, høgskolelektor ved Sosialhøgskolen i Stavanger, for tiden prosjektleder finansiert av NORAS. Hun har tidligere blant annet vært avdelingsleder ved fylkesmannsembetet i Nordland, sosial- og familieavdelingen og amanuensis ved høgskolesenteret i Nordland.