Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lov og Rett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Lov og Rett. Norsk juridisk tidsskrift

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Lov og Rett retter seg hovedsakelig mot praktiserende jurister, men også mot forskere og studenter. Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur. Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, svensk og dansk.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Halvard Haukeland Fredriksen, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

REDAKSJONSSEKRETÆR
Tomas Midttun Tobiassen

REDAKSJONSRÅD
Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer, Norges Høyesterett
Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co 
Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten
Hilde Hauge, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Ellen Lexerød Hovlid, ph.d., førsteamanuensis, Institutt for journalistikk, Høgskulen i Volda
Marte Eidsand Kjørven, ph.d., professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Øyvind Ravna, dr. juris, professor, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Kine E. Steinsvik, høyesterettsdommer, Norges Høyesterett
Arnulf Tverberg, Kst. lagdommer, Borgarting lagmanssrett
Ørnulf Øyen, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

KONTAKT
Halvard Haukeland Fredriksen: halvard.fredriksen@uib.no
Tomas Midttun Tobiassen: t.m.tobiassen@jus.uio.no

REDAKSJONENS ADRESSE
Lov og Rett
Institutt for privatrett
Universitetet i Oslo
PB 6706 St Olavs plass
0130 Oslo
Lov og Rett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn og Juridika, Universitetsforlagets databaser for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
 
Lov og Rett er en vitenskapelig publiseringskanal for rettsvitenskapelige arbeider om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål. Tidsskriftet publiserer også kommentarer, debattinnlegg, bokanmeldelser og bokessays. INNLEVERING AV MANUSKRIPTER
Manuskriptet skal være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. må være i samsvar med kravene i forfatterveiledningen, se lenken over. Uferdige manus vil ikke bli vurdert.

Arbeider som har vært publisert andre steder, vil normalt ikke bli antatt. Forfatteren plikter å opplyse redaksjonen om tidligere publisering av hele eller ikke ubetydelige deler av et innsendt manuskript.

Manuskriptet må være skrevet på norsk eller et annet skandinavisk språk. Bidrag om internasjonale emner ønskes velkommen så lenge de kan ha relevans for norske jurister.

Manuskriptet må i form og innhold være tilpasset tidsskriftets målgruppe, som er praktisk orienterte akademikere og praktiserende jurister. Lov og Rett er et generalisttidsskrift, og bidrag må skrives med dette for øyet.

Artikler i Lov og Rett skal normalt ikke overstige 50 000 tegn inklusive noter og mellomrom, tilsvarende i underkant av 20 tidsskriftsider. Byline, ingress, nøkkelord og forfatteromtale på i alt inntil 1 500 tegn kommer i tillegg.

Arbeider basert på masteroppgaver eller andre studentarbeid vil bli vurdert på samme måte som andre manuskripter. Lov og Retts artikkelformat skiller seg imidlertid nokså klart fra formatet for masteroppgaver, så vel i innretning og omfang som faglig nivå. Erfaringsmessig kreves det betydelig bearbeiding av en masteroppgave for at den skal kunne antas til publisering.

Alle forfattere som er oppført i en artikkel, må ha bidratt til den i ikke ubetydelig grad og ha vurdert og godkjent siste versjon av manuskriptet.

Manuskripter sendes som Word-fil til redaktøren og redaksjonssekretæren per e-post:
 • Redaktør Halvard Haukeland Fredriksen: halvard.fredriksen@uib.no 
 • Redaksjonssekretær Tomas Midttun Tobiassen: t.m.tobiassen@jus.uio.no
Lov og Rett har ingen deadliner; til hvert hefte foretar redaksjonen et utvalg blant aksepterte og ferdigstilte bidrag. Det må normalt påregnes noe ventetid fra et bidrag er akseptert, til det kommer på trykk. Innlegg i en løpende debatt og andre bidrag som er spesielt aktuelle, vil bli gitt prioritet. Selve produksjonen av heftene tar normalt 2–3 måneder.

INTERESSEKONFLIKTER OG VITENSKAPELIG PUBLISERING
Potensielle interessekonflikter eller andre omstendigheter som kan være egnet til å svekke tilliten til en forfatters uhildethet, må opplyses til redaksjonen. Dette inkluderer tilfeller hvor en forfatter har vært involvert i håndteringen av en sak av betydning for det innsendte bidraget, det være seg som saksbehandler, sakkyndig, prosessfullmektig, dommer mv. Det inkluderer også tilfeller hvor en forfatter har bidratt i utarbeidelsen av rettskilder som står sentralt i drøftelsene. Tidligere befatning med en sak vil normalt ikke være til hinder for at et arbeid kan antas for publisering, så lenge det opplyses om forholdet i bidragets første note.

Alle forfattere må gjøre seg kjent med retningslinjene til  Committee of Publication Ethics (COPE). Redaksjonen er opptatt av at alle bidrag som publiseres i Lov og Rett, er i tråd med internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering.

FAGFELLEVURDERING
Alle manuskripter med rettsvitenskapelige pretensjoner vil bli vurdert av en fagfelle. Arbeider som fagfelle og redaksjon vurderer til å frembringe ny innsikt, vil bli merket med betegnelsen «Vitenskapelig publikasjon». Ofte vil kommentarer fra fagfelle og/eller redaksjonen tjene som grunnlag for videre bearbeidelse av manuskriptet. Se nærmere i tidsskriftets «Retningslinjer for fagfellevurdering i Lov og Rett»

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Etter at et bidrag har blitt antatt, er det ikke anledning til å foreta større endringer.

Før et bidrag tas inn i et hefte, vil det bli sendt til språkvask. Korrekturen vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Mindre endringer kan tas i forbindelse med denne korrekturrunden.

Etter at et bidrag har blitt tatt inn i et hefte, vil forfatter få en ny korrektur av artikkelen i PDF tilsendt direkte fra setteriet. På dette stadiet er det ikke rom for endringer, bare ren korrektur. Korrekturen må sendes redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager.

Oppdatert: November 2020

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon