Denne boka er den andre norske publikasjonen med resultater fra PISA 2018 fra prosjektets side. I desember 2019 ble det publisert en kortrapport med hovedresultater fra undersøkelsen. Kortrapporten presenterte de viktigste resultatene om elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, i tillegg til å ha med resultater om læringsmiljø og likeverd. Kortrapporten var tenkt som en formidlingsrapport og skulle kunne leses av folk som var interessert i å få et innblikk i PISA-resultatene. Denne boka går i dybden på ett tema, nemlig lesing, og retter seg dermed mot lesere som er spesielt interessert i dette fagområdet. Lesing var hovedområde for tredje gang i PISA 2018.

PISA 2018 i Norge er finansiert av Utdanningsdirektoratet og gjennomført av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo med Fredrik Jensen som prosjektleder. Forfatterne i denne antologien er alle tilknyttet ILS. De fleste av oss arbeider ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) med studier av elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til gjennomføringen av undersøkelsen og arbeidet med å skrive denne boka. Vi vil rette en spesiell takk til alle skolene som deltok i undersøkelsen. Takk til Utdanningsdirektoratet for anledning til å bruke faksimiler, oppgaver og anonymiserte elevsvar fra nasjonale leseprøver i antologien.

Videre ønsker vi å takke kollegaene våre i PISA-prosjektet, spesielt Anna Eriksen, Eva K. Narvhus og Anubha Rohatgi, som har spilt en viktig rolle i gjennomføringen av undersøkelsen. Anna og Eva har også vært bakkemannskap for denne antologien, og de har gitt mange nyttige kommentarer og innspill i alle faser av arbeidet. Forfatterne har lest og kommentert hverandres utkast, flere ganger, og har på denne måten gitt tekstene kritisk motstand. Maria Løvgren har hjulpet oss med gjennomlesing, rettinger og bearbeiding av grafiske elementer. Takk også til Ragnhild Engdal Jensen, Morten Skar og Trude Nilsen for diskusjoner og lesing av utkast.

Takk til vår redaktør i Universitetsforlaget, Helge Årsheim! Vi vil også takke de anonyme fagfellene som med sine kommentarer har hevet kvaliteten på kapitlene i antologien. På vegne av forfattergruppen,

Blindern, 13. juli 2020

Tove Stjern Frønes og Fredrik Jensen